De notaris onderzoekt

In Nederland regelt de notaris alle juridische zaken rond de overdracht van een woning. De notaris is de enige die bevoegd is om dit te doen. De notaris onderzoekt een aantal zaken voordat een akte van levering wordt opgemaakt. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en kijkt naar het belang van zowel de koper als de verkoper.

Aan de hand van een (voorlopige) koopovereenkomst onderzoekt de notaris de bij de transactie betrokken partijen en bijzonderheden met betrekking tot de woning. Meestal wordt de (voorlopige) koopovereenkomst door een makelaar opgesteld.

De notaris onderzoekt wie eigenaar is van de woning volgens het kadaster en wat de achtergrond is van de (ver)koper. Is er bij de verkoper wellicht een echtscheiding geweest, waardoor een ex-echtgenoot moet meewerken? Staat de woning bij het kadaster op naam van een overleden persoon, dan onderzoekt de notaris wie de erfgenamen zijn. Is de (ver)koper wellicht onder curatele gesteld of failliet verklaard? Dan moet bij de overdracht van de woning ook een curator mee tekenen.

Bij het Kadaster wordt nagegaan of alle gegevens van de woning kloppen. Ook wordt onderzocht of er hypotheken en/of beslagen op de woning rusten en of er juridische belemmeringen zijn waarvan partijen niet op de hoogte zijn. Soms is er toestemming nodig van een bepaalde instantie voor de overdracht. De notaris moet er dan voor zorgen dat deze toestemming er voor de overdracht is.

Verder wordt de financiële kant van de overdracht bewaakt. De notaris controleert bijvoorbeeld of de koper een waarborgsom stort voor het geval de overdracht niet door mocht gaan.

De koopsom voor de woning moet op de dag van ondertekening van de akte op de rekening van de notaris staan. De verkoper wordt pas betaald als het zeker is dat koper de nieuwe eigenaar wordt van de woning.

Als alle onderzoeken rond zijn, maakt de notaris een leveringsakte op. Een leveringsakte is altijd maatwerk! Elke situatie is anders. Partijen krijgen vooraf een concept leveringsakte, waarna de leveringsakte door (ver)koper(s) en de notaris op het notariskantoor wordt ondertekend. De notaris zorgt ervoor dat een afschrift van de leveringsakte in de Openbare Registers van het Kadaster wordt ingeschreven. Pas op dat moment is de koper eigenaar van de woning.

Wilt u weten welke werkzaamheden in uw situatie nodig zijn en wat de eventuele kosten zijn voor de aankoop van uw huis, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!