Poortwachtersfunctie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (oftewel: Wwft)

Op de dienstverlening door notarissen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.  Op grond van deze wet dient de notaris de identiteit van de cliënt vast te stellen en onderzoek te doen naar de herkomst van gelden. De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland).

De Wwft wordt toegepast op de volgende notariële diensten:

 • transacties in de registergoedpraktijk;
 • transacties in de ondernemingsrechtpraktijk;
 • het beheren van effecten, munten, biljetten of andere waarden in het kader van de afwikkeling een nalatenschap;
 • het verzorgen van belastingaangiften;
 • beheren van gelden of andere waarden als bewindvoerder.

Met uitzondering van de hierboven vermelde diensten is de Wwft niet van toepassing op familierechtzaken , zoals bijvoorbeeld het opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten.

Cliëntidentificatie

Op grond van de Wwft is de notaris verplicht tot het verrichten van een cliëntenonderzoek. Zo moet er onderzoek gedaan worden naar de cliënt en de achtergrond en het doel van een beoogde transactie of zakelijke relatie.

Voor u houdt dat in ieder geval in dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden.

Politiek Prominent Persoon (PEP)

Naast de verplichte identificatieplicht dient ons kantoor vast te stellen of u een politiek prominent persoon (PEP) bent. Er is sprake van een verscherpt onderzoek omdat Publiek prominente personen uit hoofde van hun functie extra vatbaar zijn voor corruptie, reputatieschade en misbruik van overheidsgelden. Een politiek prominent persoon is een persoon die één van de volgende functies bekleedt (of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed) in Nederland of in het buitenland:

 • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 • lid van het bestuur van een politieke partij;
 • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie;
 • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

De volgende familieleden van een PEP worden ook als PEP aangemerkt:

 • de echtgenoot of partner van de PEP;
 • het kind en echtgenoot of partner van het kind van de PEP;
 • de vader of moeder van de PEP.
 • Heeft u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een PEP, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

UBO (Ultimate Benefeficial Owner)

Is een cliënt een rechtspersoon dan dient de achterliggende belanghebbende/natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt-rechtspersoon te worden vastgesteld (de UBO).

De afkorting UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, oftewel de Uiteindelijk Belanghebbende. Een uiteindelijk belanghebbende is iedere natuurlijk persoon die:

 1. als uw rechtspersoon een stichting of trust is:
  – begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van uw stichting of trust, of
  – bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw stichting of trust;
 2. als uw rechtspersoon een ander soort rechtspersoon is:
  – een belang houdt van 25% of meer van het kapitaalbelang van uw rechtspersoon, of
  – 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen van uw rechtspersoon, of
  – op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in uw rechtspersoon.

Een belang kan rechtstreeks zijn (direct belang) of indirect via een andere rechtspersoon.

Indien er geen uiteindelijk belanghebbende is, dan wordt er een pseudo-uiteindelijk belanghebbende benoemd. Dit is een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevende personen van de onderneming (bijvoorbeeld een statutair bestuurder). Via de volgende link kunt u de brochure “Cliëntenonderzoek en meldingsplicht” downloaden: www.notaris.nl/files/Brochures/Brochure-clientenonderzoek-en-meldingsplicht.pdf?5d2e5438b2

Onderzoek geldstromen

Bij veel notariële dienstverlening begeleidt de notaris ook de geldstromen. De notaris kan uitsluitend geldstromen begeleiden die te maken hebben met transacties waarbij het kantoor betrokken is. Met andere woorden er kan alleen een geldstroom via de kwaliteitsrekening (ook wel derdengelden rekening genoemd) van de notaris plaats vinden als op grond van de transactie voor de ene partij een betalingsverplichting  bestaat naar de andere partij, zoals bijvoorbeeld van een koper naar de verkoper bij de overdracht van een woning.

Er wordt door de notaris onderzoek gedaan naar de uitbetaling van de gelden. Er wordt alleen uitbetaald aan de partij die betrokken is bij de transactie, er worden geen betalingen aan derden verricht. Hierop wordt een aantal uitzonderingen gemaakt bijvoorbeeld voor betalingen aan hypothecair financiers, aan makelaars en tussenpersonen, aan een vereniging van eigenaars enzovoorts. Ook wordt door de notaris onderzoek gedaan naar de herkomst van gelden waarmee een betaling wordt verricht. De notaris is verplicht u te vragen hoe u gelden die u vanaf uw eigen rekening naar onze kwaliteitsrekening  overmaakt heeft verkregen. In beginsel worden gelden die door ons kantoor worden ontvangen en die afkomstig zijn van een derde partij niet gebruikt en zal hier nader onderzoek naar worden verricht.

Add Comment