Onder ondernemingsrecht (bedrijf en vereniging) vallen o.a. de volgende zaken:

  • Flex-bv
  • Oprichting B.V. of N.V.
  • Certificering van aandelen
  • Levering aandelen
  • Personenvennootschap(pen)
  • Rechtspersonen
  • Stichtingen
  • Verenigingen

Flex-bv: inwerkingtreding op 1 oktober 2012
Op 1 oktober 2012 trad de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking waardoor het gemakkelijker wordt voor ondernemers om een bv op te richten. Statuten van bestaande bv’s moeten worden beoordeeld op houdbaarheid, wenselijkheid en eventuele ongewenste gevolgen. De notaris kan bij die gelegenheid adviseren over de ruime mogelijkheden die de nieuwe wet biedt en de statuten desgewenst daarop aanpassen. Hier liggen volop mogelijkheden voor het notariaat. Belangrijkste wijzigingen:

Oprichting eenvoudiger – Er worden minder eisen gesteld aan de oprichting van een bv. Het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring en de accountantscontrole bij inbreng in natura worden afgeschaft. Zo wordt het voor kleinere en startende ondernemers gemakkelijker om te kiezen voor een bv.
Expliciete regeling voor crediteurenbescherming – Om schuldeisers te beschermen mag de bv geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.
Meer inrichtingsvrijheid – Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns. Hierdoor kunnen zij beter en sneller inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie versterken. BV’s krijgen meer speelruimte om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Het bedrijf kan bijvoorbeeld vastleggen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder kan benoemen, schorsen en ontslaan. Of bepalen dat er stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden uitgegeven.
Verruiming mogelijkheden besluitvorming – Daarnaast wordt het voor aandeelhouders eenvoudiger om besluiten buiten vergadering te nemen. Ook mogen aandeelhoudersvergaderingen in het buitenland worden gehouden en wordt de regeling voor deelname van certificaathouders aan de vergaderingen verduidelijkt.
Afschaffing blokkeringsregeling – De verplichte blokkeringregeling wordt in het wetsvoorstel afgeschaft. Op grond van deze regeling heeft de aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen daarvoor goedkeuring nodig van zijn mede-aandeelhouders of moeten de aandelen eerst aan zijn mede-aandeelhouders worden aangeboden. De nieuwe regeling laat ruimte om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode geheel worden uitgesloten.
Verbetering geschillenregeling – De wettelijke regeling voor geschillen tussen aandeelhouders wordt verbeterd. Momenteel kunnen procedures zeer lang duren. Het wetsvoorstel zorgt voor stroomlijning door onder andere de mogelijkheid van tussentijds hoger beroep terug te dringen

Oprichting B.V. of N.V.
De oprichting van een B.V. en N.V kan alleen geschieden bij notariële akte. Er kunnen één of meer oprichters zijn. Bij oprichting van de vennootschap moeten worden voldaan aan de minimale kapitaalsvereisten (er dient minimaal een kapitaal van 18.000 Euro aanwezig te zijn op het moment van oprichting).

Terugkomend op de statuten. Hierin dienen een aantal zaken worden vastgelegd, zoals het bedrag tot welke de vennootschap aandelen kan uitgeven, of de vennootschap al dan niet een Raad van Commissarissen kent, de bevoegdheden van en de besluitvorming binnen de diverse vennootschapsorganen.
Na de oprichting wordt de vennootschap door de notaris ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Indien er meerdere aandeelhouders zijn verdient het zeker aanbeveling stil te staan bij een aandeelhoudersovereenkomst waarin nog aanvullende afspraken tussen de aandeelhouders kunnen worden vastgelegd met betrekking tot een aantal bijzondere situaties.

Certificering van aandelen
Certificering van aandelen wordt gebruikt om de verschillende rechten welke aan aandelen zijn verbonden van elkaar af te splitsen.
De rechten welke aan aandelen zijn verbonden zijn te kwalificeren als: -financiële rechten zoals dividend en verkoopopbrengst; -zeggenschapsrechten zoals stemrecht.
Aandelen worden gecertificeerd door deze over te dragen aan een stichting (Stichting Administratiekantoor). De stichting dient op grond van fiscale richtlijnen administratievoorwaarden op te stellen. Op grond van de administratievoorwaarden geeft de stichting voor ieder aandeel dat het verwerft een daarmee corresponderend certificaat van een aandeel uit.
Aldus is de stichting gerechtigd tot het aandeel en daarmee tot het stemrecht op de aandelen. De certificaathouder heeft alleen de financiële rechten verbonden aan de aandelen. Certificering van aandelen wordt veel gebruikt om te voorkomen dat door vererving de zeggenschap over een vennootschap versnippert, waardoor de continuïteit van een onderneming in gevaar kan komen.
Voorts wordt certificering gebruikt bij bijvoorbeeld werknemersparticipatie plannen.

Levering aandelen
Sinds 1 januari 1993 is een notariële akte vereist voor de uitgifte en levering van aandelen op naam voor alle N.V.’s en B.V.’s. Beursgenoteerde vennootschappen zijn van deze verplichting vrijgesteld. Door de B.V. dient een aandeelhoudersregister bijgehouden te worden waarin alle veranderingen in het aandelen kapitaal geregistreerd worden. Bij de oprichting van de B.V. ontvangt u een dergelijk register. Tevens verzorgen wij graag voor u de eerste invulling van dit register en zonodig de verdere bijwerking. Wanneer de vennootschap de levering van aandelen heeft erkend of zodra de levering aan haar is betekend, kan de nieuwe aandeelhouder de rechten uitoefenen die aan het aandeel verbonden zijn, zoals dividendrecht, stemrecht, vergaderrecht.

Personenvennootschap(pen)
In Nederland kennen wij diverse organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid, t.w. de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.). De oprichting van deze organisatievormen kent weinig formaliteiten, wel verdient het aanbeveling om de onderlinge afspraken (over bijvoorbeeld: de winst, concurrentie en arbeidsongeschiktheid) tussen maten of vennoten in een notariële akte vast te leggen. De notaris is tot uw beschikking om u bij uw keuze te adviseren en u te wijzen op de juridische en fiscale gevolgen van deze rechtsvormen.

Rechtspersonen
Met de oprichting van een rechtspersoon kan de ondernemer het risico van aansprakelijkheid met zijn/haar privé vermogen beperken. Daarnaast kan de juridische structuur van grote invloed zijn op de verkoopbaarheid en de continuïteit van de onderneming. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de hiertoe meest gehanteerde rechtsvorm. Andere minder vaak gehanteerde rechtsvormen zijn: – de coöperatie; – de onderlinge waarborgmaatschappij; – de naamloze vennootschap (N.V.); – het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV).

Stichtingen
Ook de stichting kan uitsluitend bij notariële akte worden opgericht. De akte van oprichting moet de statuten van de stichting inhouden. Daartoe behoren in ieder geval de volgende gegevens: de naam, de plaats van vestiging, het doel van de stichting, de wijze waarop de bestuurders van de stichting worden benoemd en ontslagen en de bestemming van het overschot na ontbinding van de stichting. Het woord ‘stichting’ dient deel uit te maken van de naam. Het bestaan wordt gepubliceerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Hetzelfde geldt voor de namen en woonplaatsen van de bestuursleden en overige personen die de stichting kunnen vertegenwoordigen. Wijziging van de statuten van de stichting moet bij notariële akte gebeuren. Voor het drijven van een onderneming is een stichting een minder geschikte organisatievorm gezien de wettelijke belemmeringen ter zake van winstuitkeringen. Zo mag aan de oprichter(s)/bestuurder(s) van de stichting geen winst worden uitgekeerd.

Verenigingen
Een vereniging kan bij notariële akte worden opgericht, maar ook mondeling of bij onderhandse akte. De niet bij notariële akte opgerichte vereniging (de zogeheten informele vereniging) kan geen registergoederen verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn. Is de vereniging bij notariële akte opgericht, dan zijn de bestuurders niet meer aansprakelijk, behoudens in het geval van aantoonbaar wanbestuur. De bestuurders die voor de vereniging naar buiten optreden en de vereniging daarbij binden, zijn dan naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk. In de notariële akte waarbij de vereniging wordt opgericht, dienen in ieder geval de volgende zaken te worden opgenomen: de naam van de vereniging en de gemeente van vestiging, het doel, de verplichtingen die de leden hebben tegenover de vereniging, de wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering, de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders en de bestemming van het batigsaldo bij ontbinding. Bij het opstellen van de statuten dienen wij u gaarne van advies.