Regel je nalatenschap

Eén ding weten we allemaal zeker: vroeg of laat komen we te overlijden. Dat moment van overlijden betekent juridisch dat je bezit overgaat naar je erfgenamen. Vanaf dat moment wordt je bezit je nalatenschap genoemd. Wie de nalatenschap verkrijgt wordt geregeld in de wet. Wil je afwijken van wat de wet regelt, dan maak je een testament bij de notaris. Wat je in je testament regelt bepaal je zelf. Een testament is een persoonlijk document. Zo persoonlijk, dat je het zelf bij de notaris moet ondertekenen. Je testament op basis van een volmacht door een ander laten ondertekenen is niet mogelijk. Het persoonlijke karakter van het testament blijkt verder uit het feit dat, wanneer twee partners samen alles willen regelen, zij beiden een eigen testament moeten opmaken. Eén gezamenlijk testament maken is niet mogelijk. Het is dus mogelijk dat op een later moment de testamenten onafhankelijk van elkaar worden aangepast.

Testament
Het is wettelijk vastgelegd wie jouw erfgenamen zijn en hoe je erfenis verdeeld moet worden. Je kunt daar van afwijken door een testament te maken. In een testament staat wat jij wilt dat er met je vermogen en bezittingen gebeurt na je overlijden. Zo kun je personen of instellingen die niet automatisch erven, toch tot je erfgenaam benoemen. Of je kunt regelen dat bepaalde personen, die volgens de wet je erfgenaam zijn, niet van je erven.MW Notariaat kan je precies vertellen wat er allemaal mogelijk is.

Akte van Verdeling
Een erfenis moet onder de erfgenamen worden verdeeld. Maar soms worden de erfgenamen het niet eens. Daarbij kunnen er problemen ontstaan over wie wat krijgt en wat iets waard is. De waardevaststelling van goederen is vaak de oorzaak van discussie.

In een akte van verdeling legt Nationale Notaris vast wat je krijgt uit de erfenis tegen welke waarde. De erfgenamen krijgen daarmee een bewijsstuk van de verdeling van de nalatenschap en de daarover gemaakte afspraken. Zo kan er geen ruzie meer over ontstaan. Bespreek nu alvast met MW Notariaat hoe je dit soort dingen van tevoren wilt regelen.

Wettelijke verdeling
De echtgenoot die over blijft krijgt de hele nalatenschap, tenzij in een testament iets anders is beschreven. De kinderen krijgen niet de beschikking over hun erfdeel maar dat wordt omgerekend in een geldbedrag. Zij krijgen voor dat bedrag een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Die kan dan vrij beschikken over het hele vermogen en ongestoord verder leven.

De kinderen kunnen hun geldvordering pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot of bij diens faillissement. Het is belangrijk bij de wettelijke verdeling om de vordering van de kinderen goed te berekenen en vast te leggen. Nationale Notaris kan helder en duidelijk voor jou in kaart brengen over welke bedragen het gaat en hoe dat in de praktijk werkt.

Schenkingsakte
Wil je zoveel mogelijk schenk- en erfbelasting besparen, dan is schenken op papier een mogelijkheid. Je geeft bijvoorbeeld (virtueel) aan je kind het maximale, van belasting vrijgestelde bedrag en je leent dat direct weer terug van je kind tegen een redelijke (wettelijke minimale) rente. Je houdt de beschikking over je geld, maar het is nu een lening: het geld is officieel al van je kind. Mocht je dan komen te overlijden dan betaalt je kind geen erfbelasting. Vraag MW Notariaat hoe dat zit en hoe hij zo’n schenkingsakte voor je kan opstellen.

Erfbelasting
Als je erft, ben je verplicht om aangifte te doen bij de Belastingdienst; dat is de aangifte voor het successierecht. De omvang van de erfenis en de graad van verwantschap met de overledene bepalen de hoogte van het verschuldigde successierecht.

Erfgenamen
Hoe zit het wettelijk nu precies met erfgenamen? Naar wie gaat je erfenis? Of van wie ben je “automatisch” erfgenaam? De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen in vier groepen. Als in een groep geen familielid aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep als erfgenaam in aanmerking. Wil je precies weten hoe dat in elkaar steekt? Neem dan gerust even contact op met MW Notariaat. Daar zijn we voor.

Verklaring van Erfrecht
Bij de afwikkeling van een erfenis is één van de eerste notariële werkzaamheden het opstellen van een verklaring van erfrecht. In deze verklaring van erfrecht wordt vastgelegd wie er is overleden, of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht is bijvoorbeeld nodig om als erfgenaam bij een bank over de bankrekening van de overledene te kunnen beschikken.