Door de huidige lage rente betaalt u mogelijk meer belasting over spaargeld dan u spaarrente ontvangt. Wilt u geld besparen en minder belasting betalen over uw vermogen, dan is een Spaar BV misschien iets voor u.

Een Spaar BV wordt gebruikt om tot een reëlere belastingdruk op spaargeld te komen. Wanneer u uw vermogen ( het gedeelte boven de vermogensvrijstelling) onderbrengt in een BV, hevelt u in feite uw spaargeld over van box 3 naar box 2. En voor box 2 gelden andere tarieven en regels dan voor box 3. Wanneer u uw spaargeld naar een BV overbrengt, betaalt u geen vermogensbelasting meer, maar winstbelasting en inkomstenbelasting.

Hoe werkt het?
Bij het onderbrengen van een vermogen in een BV wordt door een natuurlijk persoon een BV opgericht. Een dergelijke BV wordt ook wel als ” Spaar BV” aangeduid. De BV krijgt een hoog aandelenkapitaal, dat wordt volgestort door vermogen afkomstig uit box 3.
Vanaf het moment dat het vermogen in de BV zit, behoort het niet meer tot het box 3 vermogen. Het rendement dat de BV maakt wordt belast met vennootschapsbelasting. Dat tarief bedraagt 20% voor winsten tot €250.000. indien de BV het netto resultaat als dividend weer uitkeert aan de aandeelhouder, moet uiteindelijk nog 25%  inkomstenbelasting in box 2 worden betaald. Een rekenvoorbeeld: indien een BV een vermogen heeft van €1.000.000 en 2% rendement maakt, bedraagt de winst €20.000. Daarvoor moet €4.000 vennootschapsbelasting worden betaald. Als het netto bedrag van €16.000 wordt uitgekeerd, moet €4.000 inkomstenbelasting worden betaald. Uiteindelijk resteert netto €12.000. indien de €1.000.000 in box 3 was gebleven, had circa €13.000 aan belasting moeten worden betaald en was dus netto €7.000 overgebleven. In dit voorbeeld levert de BV dus een voordeel op van netto €5.000.

Voordelen Spaar BV
Voordeel van uw vermogen onderbrengen in een BV is dat u belasting betaalt over het werkelijk rendement van uw vermogen en niet over een vast percentage van uw vermogen (het zogenaamde fictief rendement).
Een bijkomend voordeel van de Spaargeld BV zou kunnen zijn het verlagen van de eigen bijdrage ziektekosten. Wanneer u een eigen bijdrage in ziektekosten betaalt, berekent het CAK deze op basis van uw vermogen. Wanneer u uw spaargeld van box 3 overbrengt naar een Spaargeld BV in box 2, kunt u uw eigen bijdrage mogelijk verminderen of volledig laten vervallen.

Aspecten (nadelen) om mee rekening te houden
Het is belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden bij de keuze om al dan niet een Spaar BV op te richten.

  • De kosten
    Het oprichten van een BV moet via de notaris en kost geld. Daarnaast vraagt de kamer van koophandel inschrijvingskosten. Ook de accountant om een jaarrekening en de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting op te stellen kost geld.
  • De administratieve rompslomp en privacy
    Er geldt een boekhoudplicht voor een BV jaarlijks moet een jaarrekening worden opgemaakt. Die moet ook worden gepubliceerd. Dat betekent dat de BV ondergebracht vermogen ook zichtbaar wordt voor derden.
  • Bij hogere rendementen wordt het plaatje minder gunstig
    De Spaar BV is vanuit fiscale optiek gunstig als de rendementen laag zijn, maar als de rendementen hoger worden (doordat bijvoorbeeld de rente stijgt) komen de vergelijkingen anders te liggen.

Maatregelen tegen zogenaamd “boxhoppen”.
In de fiscale wetgeving zijn maatregelen opgenomen die het zogenaamd “boxhappen” tegengaan. Normaliter is alleen een box 3 heffing verschuldigd over vermogen dat op 1 januari van een jaar in box 3 zit. Maar er zijn maatregelen die constructies voorkomen om het vermogen alleen op de peildatum in box 3 te laten zijn. Deze komen erop neer dat vermogen tenminste zes maanden in box 2 moet hebben gezeten, voordat het weer terug kan keren naar box 3. Deskundig advies van uw accountant op dit punt is aan te raden.

Geld Belastingvrij uit de BV halen
Het geld kunt u in de toekomst uit uw BV halen, dit kan belastingvrij. Het terugbetalen van aandelenkapitaal moet wel via een notariële akte plaatsvinden. Daarnaast is er een besluit nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders van de BV.
U dient echter wel een zogenaamde balans en -uitkeringstest te doen.

De balanstest houdt in dat een uitkering alleen is toegestaan voor zover het eigen vermogen van de bv groter is dan het totaal van de aan te houden wettelijke en statutaire reserves.
De uitkeringstest houdt in dat wordt getoetst of de vennootschap na de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Daarbij speelt onder andere de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit een rol. Het moment van de uitkering is beslissend. Dit betekent dat indien er een lange termijn is vastgesteld tussen het moment van het uitkeringsbesluit en de feitelijke uitkering er een hernieuwde toets moet plaatsvinden.
Indien beide testen tot een positief resultaat leiden dient het bestuur goedkeuring te verlenen aan de terugbetaling. Vervolgens zullen de statuten via de notaris moeten worden aangepast. Er zijn dus wel enige kosten gemoeid met de kapitaalvermindering.

Slot
Indien u over wenst te gaan op een spaar-bv, adviseer ik u tevens contact op te nemen met uw fiscalist (of accountant) en u goed te laten informeren.