Ter besparing van schenk- en erfbelasting kan nú nog gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen voor 2017.

Belasting besparen door jaarlijkse belastingvrije schenking

Veel ouders maken gebruik van de mogelijkheid om jaarlijks belastingvrij te schenken aan hun kinderen. Door de schenking wordt in de toekomst erfbelasting bespaard. Immers het vermogen van de ouders daalt – als gevolg van de schenking – ten gunste van de kinderen. Het aan de kinderen geschonken vermogen wordt bij het overlijden van de ouders niet meer belast met erfbelasting. Tenminste, als men zich aan de spelregels houdt. In 2017 kunnen ouders een bedrag van € 5.320 belastingvrij schenken aan ieder van hun kinderen. Indien het kind (of diens partner) nog géén 40 jaar oud is, kan onder voorwaarden eenmalig een hoger bedrag belastingvrij worden geschonken. De schenking kan op twee manieren plaatsvinden: in contanten of ‘op papier’.

Schenken in contanten

Bij een schenking in contanten wordt het geschonken bedrag daadwerkelijk betaald door de ouders aan het kind. De ouders zijn het geld dus kwijt. Het nadeel van deze vorm van schenken is dat de ouders het geschonken bedrag wel  moeten kunnen missen. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, verdient schenken ‘op papier’ (zie hierna) de voorkeur. Een schenking in contanten hoeft niet per se bij notariële akte te worden vastgelegd. Dat verdient wél de voorkeur indien niet aan alle kinderen wordt geschonken. Bovendien kunnen bij de akte voorwaarden aan de schenking worden verbonden. Denk hierbij aan:

  • de bepaling dat de schenking bij een relatiebreuk van het kind niet met de ex-partner hoeft te worden gedeeld (privéstelling)
  • de mogelijkheid om de schenking terug te draaien (herroeping)
  • het instellen van een bewind, indien het kind niet zelf de vrije beschikking over het geschonken bedrag mag voeren

Schenking op papier

Bij een schenking op papier wordt het geschonken bedrag bij notariële akte door de ouder geschonken aan het kind en direct weer van het kind terug geleend. De ouders zijn het geld dus niet kwijt. Het is dan ook mogelijk om op papier vermogen weg te schenken dat de ouders niet contant ter beschikking hebben (denk aan vermogen in onroerend goed, effecten en andere beleggingen). Bij deze vorm van schenken is het opstellen van een notariële akte verplicht. Tevens moeten de ouders elk jaar over het terug geleende schenkingsbedrag daadwerkelijk 6% rente betalen aan het kind. Zo bezien kost de schenking de ouders dus wel (in beperkte mate) geld. Daar staat tegenover dat het effect van een papieren schenking groter is dan van een contante schenking, omdat op termijn meer vermogen wordt overgeheveld naar het kind. Daarmee is de besparing voor de erfbelasting bij een papieren schenking groter dan bij een contante schenking.

Aan een papieren schenking kunnen dezelfde voorwaarden worden verbonden dan bij een contante schenking die bij notariële akte wordt vastgelegd (zie hiervoor).

Meer dan alléén besparing van erfbelasting

Jaarlijks schenken heeft als gevolg dat het vermogen van de ouders daalt en het vermogen van het kind stijgt. Dat heeft ook gevolgen:

  • voor de inkomstenbelasting in Box 3, zowel bij de ouders als bij het kind. Als de ouders relatief vermogend zijn in Box 3 en het kind relatief arm is in Box 3, dan kan dit een belastingbesparing inhouden;
  • voor de eigen bijdrage die de ouders betalen bij opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis ingevolge de Wet Langdurige Zorg (voorheen de “AWBZ bijdrage” genoemd). Minder vermogen betekent veelal een lagere eigen bijdrage.

Is uw interesse gewekt?

Wij nodigen u graag uit voor een gratis oriënterend gesprek waarin we u nog veel meer kunnen vertellen over de mogelijkheden die (jaarlijks) schenken aan uw kinderen biedt. Bovendien kunnen we u dan op basis van uw specifieke situatie vrijblijvend adviseren. Maak gerust een afspraak met één van onze notarissen.

Add Comment